top of page

การปลูกฝังบุคลิกภาพและค่านิยม

สร้างแรงจูงใจและพลังใจ

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทีละคน

เราเชื่อว่านักเรียนจะบรรลุเป้าหมายเมื่อรับแรงจูงใจและการสร้างพลัง  เราเชื่อว่านักเรียนจะหาทิศทางในชีวิตได้ เมื่อมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งเต็มไปด้วยคุณธรรมและมีค่านิยมที่ชัดเจน เราเชื่อว่านักเรียนผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่ออายุยังน้อยจะเติบโตและเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

การฝึกบุคลิกภาพ

การทดสอบวัดระดับระดับความรู้

การเรียนรู้ที่มีความชำนาญเป็นหลัก

ระบบการเรียนรู้ที่มีการสร้างเสริมในตัว

การเรียนรู้แบบรายบุคคล

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคล

การกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคล

ส่วนสำคัญของการเรียนรู้คือการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนและเหมาะสม  เราสอนทักษะที่สำคัญนี้แก่นักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น

การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล

หากไม่มีแรงจูงใจ เราจะไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด นักเรียนของเราได้รับรางวัลและสิทธิพิเศษมากมายที่พึงพอใจเมื่อบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

bottom of page